Lund Community Society

9654 Larson Road

PO Box 202

Lund, BC  V0N 2G0

lundcommunity@gmail.com